Dr. Malatyalı Muhammed Reşâd

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

9 Nisan 2021

ru’yeti hilal – müftiler astronotluk kursunda

hatırlanırsa geçen ramezan, ihlasından, taqvasından ne edecegini bilemeyen mufti hazerati, denaet ishleri reisinin ta'biriyle, ellerini böghürlerine,
30 Aralık 2018

Noel Yeniyılınız Mübarek Olsun

Cum’â nemâzı hengâmında taqsim mescid-i dırarının önünden geçerken, dinayet hutbesini oquyan bir hoc’fendinin xoparlörden nutqunu
22 Aralık 2018

İslâmcı Yeni Yıl Balosu

İSLÂMCI YENİ YIL BALOSU Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD   “Noel bayramınız mübarek olsun” koyu şeriatcı bir belediye I. Eski ve çirkin malatyadan usanmış, yeni malatyanın gözelliklerini […]
18 Nisan 2018

malatya-siporluya xitâb

Muhterem hem-şehrim, İster Müslimân ister gavûr; ister sağcı, solcu, orta-yolcu; ister türk ister kürd kafa-tascısı ol; seni tahkîr eden, sana
31 Mart 2018

‘asrî mezarlıkda digital hûrîler

Hasbe'l-kader uğramış bulunduğum asrî, ya'ni çağdaş mezarlıkda malatyalı zekâsının müstesnâ bir icâdına tesâdüf etdim: Hoparlörlerden yirmi-dört saat
13 Mart 2018

malatyanın VIP câmi’i ihtiyâcı

Malatyanın en büyük ve en vâcib ihtiyâclarının başında, bir VIP câmi’inden mahrûm olması zikr edilmelidir. Böyle bir câm’i bulunmadığı içün kendini VIP
27 Şubat 2018

hızlandırılmış şeyh yetişdirme kursları -hızandırılmış teşeyyûx kursları- açıldı

İki hafta ‘arzında kerâmet göstermek, göz boyamak; şeyx gibi oturub kalkmak; avâmın gönlüne girmek; paraları cukka etmek; mercedes ve ferrârî sürmek;
16 Şubat 2018

Haram-metre

Malatyanın müstesnâ zekâlarından şemsî hocanın yeni îcâdı bir ‘alet olduğu işidince, zât-ı muhteremin aşağı şehrdeki laboratuarına revân oldum. Hazret,
29 Ocak 2018

Hat ğalât, imlâ ğalât, inşâ ğalât, ma’nâ ğalât

Nüshâ-i âşufte-i dîvân-ı ömrüm sorma hiç! Hat ğalât, imlâ ğalât, inşâ ğalât, ma’nâ ğalât
18 Ocak 2018

Laik Bir Meyve Olarak Kayısı

Cumhûriyyet dînsizlerinin ‘aklına göre, malatyaya sembol olarak öyle bir nesne seçmek lâzım idi ki sünnîsi, ‘alevîsi, put-perestinin cümlesi onu yesin ve bu
9 Ocak 2018

Battal Ğâzînin ‘Arablığı Haqqında veyâ Batâl Boy Palavralar

‘Acebâ “battal ğâzînin türklüğü haqqında”mı demeliydim? Battal ğâzînin müslimânlığı neyimize yetmez de bu zâtın etnisitesinin peşine düşmüş olayım?
28 Aralık 2017

İSLAMİSTİK Cehalet

Elmalılı hamdi efendi yi muallim vahyi ile qarishtiran yeni shafaq pachavrasindan bunların mezhebince muteber sayılan 2017 haçperest senesinin en
18 Aralık 2017

TAQVIM- Rabiulaxir 1439

TAQVIM- RABİULAXİR 1439 Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD   Bu günün rabi’u’l-evvel in 28 i olmasına nazaran, yarın aqşam rabi’u’l-axir içün ru’yet vaqtidir. hesaba nazaran, salıyı çarşanbaya […]
16 Aralık 2017

(2) Malatya ve Hazret-i Muaviyye RadyAllahu ‘anh

Râfizî müverrîhlerden ya’kûbînin zannınca hazret-i muâviyye, “asık suratlı, patlak gözlü, gür sakallı, kısa bacaklı” bir kimsedir. Hafız ez-zehebînin
9 Aralık 2017

(1) Malatya ve Hazret-i Muaviyye RadyAllahu ‘anh

Malatyalıları tahkîr etmek üzere cumhûriyyet idârecilerinin lâyık gördükleri ve malatyalılara telkîn etdikleri rol-model; kayısı-malatyalısı olmak, kayısı-
5 Ağustos 2017

Cemalettin Afgani Hakkında Yazılan 400 Makalenin Özeti

Cemalettin Afgani, 1838 senesinde Afganistan’da doğup, 1897’de İstanbul’da ölmüştür. 1944’te, kemikleri, İstanbul’dan Kabil’e nakledilmiştir. Dr.
13 Eylül 2015

TAQVIM- Zu’l-hicce 1436- Kurban Ve Qavurma Bayramları Hakkında Ta’mîm-i Şer’î

Ru’yet-i hilâl eyleyerek tesbît etdiğimiz 1 zu’l-qa’de 1436/17 ağustos 2015 pazar-ertesi gününe nazaran
15 Ekim 2013

1434 Qavurma Bayramı (15 ekim 2013U salı), 1434 Qurban Bayramı (16 ekim 2013U çarşanba)

Bundan evvel yazdığım meqâlemin gördüğü teveccüh fevqa’l-âde büyük oldu. Meqâlem, “like/dislike”, “tasvîb etdi/tasvîb etmedi” tesbîtleri üzerinden 36
9 Temmuz 2013

1434 Ramezânının başlanğıcı beyânında

10 temmuz 2013/29 receb 1434 à 11 hazîran 2013/1 şa’bân 1434
26 Ekim 2012

2012 Kavurma Bayramı

Modernizm dīninin İslāma qarşı sūrī ğalebesine dāir, qamerī ayların sūret-i sübūtu mes’elesi etrāfında cereyān eden cāhilāne ve yarı-‘ālimāne
16 Ağustos 2012

On sekiz yaşından küçük kızların evlenmesinin cāiz olmaması ve faqat erkek arkadaşlarının olmasının cevāzı haqqında

meqālenin mündericātı: qız çocuqlarımızın hangi oqullarda oqurlarsa daha çoq sevāb qazanacaqları beyānında- qızlarımızın, hangi oqulda
21 Kasım 2011

Osman tiftikcinin anasının masonluğu

Mesud Ata Bey, “Bol Dumanlı Yeni Harman” mecmuāsının, Teşrīn-i sānī 2012, 167 numerolu nüshāsının 17 nci sahīfesinde, Osman Tiftikçi ile
6 Kasım 2011

Mübārek Kebap Günü: 6.11.2011U Pazar (9.12.1432 Z) Mübārek Bayram Günü:10.12.1432 Z Pazartesi(7.11.2011 U)

Bu senenin mübārek kebab gününün 9.12.1432Z (6.11.2011U)pazar olması hakkında müslimān sürülerin tercīhleri hakkındvt76wv7aki son vaz’iyyet şu şekldeymiş:
31 Ağustos 2011

RasulUllahın –hāşā- Yanlış Günde Oruç Tutması Haqqında

Dr. Malatyalı Muhammed REŞÂD