Dr. Malatyalı M. Reşâd

Muharrir

BÜTÜN MAKÂLELERİ

18 Nisan 2018

malatya-siporluya xitâb

Muhterem hem-şehrim, İster Müslimân ister gavûr; ister sağcı, solcu, orta-yolcu; ister türk ister kürd kafa-tascısı ol; seni tahkîr eden, sana
31 Mart 2018

‘asrî mezarlıkda digital hûrîler

Hasbe'l-kader uğramış bulunduğum asrî, ya'ni çağdaş mezarlıkda malatyalı zekâsının müstesnâ bir icâdına tesâdüf etdim: Hoparlörlerden yirmi-dört saat
13 Mart 2018

malatyanın VIP câmi’i ihtiyâcı

Malatyanın en büyük ve en vâcib ihtiyâclarının başında, bir VIP câmi’inden mahrûm olması zikr edilmelidir. Böyle bir câm’i bulunmadığı içün kendini VIP
27 Şubat 2018

hızlandırılmış şeyh yetişdirme kursları -hızandırılmış teşeyyûx kursları- açıldı

İki hafta ‘arzında kerâmet göstermek, göz boyamak; şeyx gibi oturub kalkmak; avâmın gönlüne girmek; paraları cukka etmek; mercedes ve ferrârî sürmek;
16 Şubat 2018

Haram-metre

Malatyanın müstesnâ zekâlarından şemsî hocanın yeni îcâdı bir ‘alet olduğu işidince, zât-ı muhteremin aşağı şehrdeki laboratuarına revân oldum. Hazret,