17 Mart 2022

Kader ve Kazâya Dâir Ahkâm-ı Kur’âniye

İnsanların ef’âl ve hareketleri takdîr-i İlâhî husûl bulduğunu beyân etmek üzere Vâcib Teâlâ: (Kamer/49)
15 Mart 2021

Mi’râc’ın İmkân-ı Aslîsi Ve Vukû’u

Mİ’RÂC’IN İMKÂN-I ASLÎSİ VE VUKÛ’U   Ve Rasûlullâh’ın efdal enbiyâ olmasına delâlet eden delâil cümlesinden isminin ezânda ve tevhîdde ism-i İlâhî’ye mukârin olması ve Rasûlullâh’a itâatin […]
14 Mart 2021

Mi’râc Nedir, Ne Veçhile Vâkı’dir, Ve Ne İle Sâbittir?

84 – S: Mi’râc nedir, ne veçhile vâkı’dir, ve ne ile sâbittir?   C – Mi’râc, lûgatta merdiven, yükselme vâsıtası demektir. Istılâhda: Peygamber Efendimiz’in hicretten bir […]
12 Mart 2021

Dîni Hedef Alan Uygulamalar

Bosna Reisü’l-Uleması Cemal Hoca, şimdiye kadar dünya yüzüne gelip geçen bütün İslâm hükûmetlerinin mer’î (geçerli) ve mu’teber tuttuğu ahkâm-ı şer’iye ve
12 Mart 2021

Türkiye, Dâr-ı İslâm Olmakdan Çıktıkdan Sonra…

“Harb-i umûmî mütârekesinden sonra yüz elli bin ermeni Sûriye’ye, yüz bine yakın yahudi Filistin’e yerleşti. Bunun yüzde biri kadar Müslüman muhâcirin bir
11 Ocak 2020

Kendi Kaynaklarından Alıntılarla Şîa

KENDİ KAYNAKLARINDAN ALINTILARLA ŞÎA   Şîa ve ehl-i sünnetin, birbirine yaklaşıtırılması mümkün müdür? Şîa’nın programladığı bazı Sünnîlerin de desteklediği “et-Takrib Beyne’l-Mezahib” (mezhebleri birbirine yaklaştırma) projesi, gerçekte […]
5 Ocak 2020

Şîa Hakkında Ebu’s-Suûd Efendi Hazretleri’nin Fetvâsı

481. Mesele: Tâife-i mezbûre şi’adan olmak da’vâ ederler, “lâ ilahe illallah” derler iken, bu mertebeyi îcâb eden halleri nedir, mufassal ve meşrûh beyan
21 Mart 2019

Partiler Hiç De Doğru Olmayan Bir Teşkîlâtdır…

“Hiçbir kardeşin, kendi öz kardeşine yapamadığını, bir müslüman, din kardeşine en âlâsını ve en güzelini yapar ve yapması da lâzımdır. Halbuki, bu gün
16 Şubat 2018

Her Şeyden Önce İtikat

Bir adam ömrü boyunca bir şarap fıçısı içinde otursa ve yalnız şarapla yaşasa da “Bu haramdır,biliyor ve doğruluyorum;ama ne yapayım ki,nefsimi
31 Aralık 2017

Abdülhakîm Arvâsî Efendi Hazretleri’nin İman Hakkındaki Yazısı

Hasılı İman: Resulü Ekrem Sallallahü Aleyhi ve Sellemin Allah tarafından Risalet ve Nübüvveti itibarıyle, bütün insanlara getirdiği ve tebliğ ettiği
24 Aralık 2017

Ehl-i Küfre Şiarlarında Teşebbühün Hurmeti İcmâ’-ı Ümmetle Sâbitdir

MERHÛM İSKİLİPLİ ÂTIF EFENDİ HAZRETLERİ:   “Şer’-i Şerif’de Küfür Alâmeti Add Olunan Şeyleri İstihlâl Veya Hurmetini İstihfâf Edenlerin Küfrü Şübhesizdir.”    “EHL-İ KÜFRE ŞİARLARINDA TEŞEBBÜHÜN HURMETİ […]
2 Aralık 2017

“Bizden Gayrılarına Özenenler Bizim Milletimizden Değildir.”

"Şu halde bir müslimin şiâr ve alâmet-i küfr addolunan bir şey’i bilâzarûrettin giyinmek veya takınmak sûretiyle gayr-ı müslimlere taklîdi ve kendisini
21 Eylül 2017

-4- Şiî-Câferî’liğin Îmân Esasları

Garibdir ki Yahud ve Nasârâca hayr-ı ehl-i millet, ashâb-ı Mûsâ ve Îsâ (aleyhimesselâm) olduğu halde, İmâmiyyece ashâb-ı M…..d aleyhisselâm şirâr-ı
19 Eylül 2017

-3- Şiî-Câferî’liğin Îmân Esasları

Buna mebnî eimme, cemi’ ahkâm-ı Şer’iyye’yi [buna göre bütün imamlar Şeriat hükümlerini]nesh edebiliyorlar, haramı helâl, helâli haram
17 Eylül 2017

-2- Şiî-Câferî’liğin Îmân Esasları

İmâmiyye’nin esasları İmâm-ı Ma’sum isbâtı, İmâm-ı Ma’sûm’a nass isnâdıdır. Evvela İmâm ma’sum [ismet sıfatı olan, günah işlemekden
16 Eylül 2017

-1- Şiî-Câferî’liğin Îmân Esasları

Bugün gençlerimiz başda olmak üzere avâm-ı müslimîn, şîa mezhebinin bir kolu olub İran’a hâkim bulunan itikadda İmâmiyye yâhud da İsnâ Aşeriyye ve
11 Şubat 2012

Böylesine Çetin Bir Zamanda İmânı Kurtarmak Kolay Değildir

İ'tikad ve amellerin kemâl bulması ve elfâz-ı küfür meselesi gerçekten mühim meselelerdendir. Bu meselelerin derin bir araştırma yapılarak gayeye uygun
25 Ocak 2012

Küfür Sayılan Ve Sayılmayan Şeyler Hakkında Bir Fasıl

Zâhir’de şöyle denmişdir: Îmânın[1] sıfatını insanlara öğretmek, ehl-i sünnet ve cemâatin özelliklerini açıklamak en önemli işlerdendir. Eski bilginlerin
12 Ocak 2012

Hakk-ı Sarîhi Ketmetmek Küfürdür Ve Îmân da, Izhâr-ı Hakkdır…

“ Ebû Hureyre (radıyallâhu anh) Hazretleri, çok hadis rivâyet etdiği söylendiği zaman, “-Kur'ân'da iki âyet ki, biri Bakara 159, diğeri iki sahife