25 Eylül 2023

O Ki…

S ilâhlı SON Peygamber; İ slâm’ı verdi haber... L â (i l â h e) illallâh: A llâh var, (tanrı yok) der...
25 Eylül 2023

Mevlid-i Nebevî

Fil yılında ve şuhur-ı Rûmiyyeden [Rûmî aylardan] Nisan içinde, Rebiu’l-evvel ayının onikinci pazartesi gecesi, sabaha doğru henüz tan yeri ağardığı vakit,
25 Eylül 2023

Velâdet Kandili Şeytanları!

Zaman plânında12 Rabîülevvel, insanın, cinnin, meleğin, topyekûn Kâinât’ın ve bütün peygamberlerin de PEYGAMBERİ, alâ
25 Eylül 2023

Rasûlullâh’ı (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sevmenin Alâmeti

Bil ki (ey okuyucu) bir kimse bir şeyi sevdi mi, muhakkak onu tercih eder (kendisine seçer). O’na uymayı (O’na muhalefet etmeye) tercih eder. Yoksa
25 Eylül 2023

Modernist Soytarıların Mukaddes Velâdetle Alâkası Olamaz!

Âdet yerini bulsun, sus payı tevzi’ edilsin, “dinsiz!” dedirtmeme küllemesi yağlı yedirilsin, RESMÎ EMNİYET SİBOPLARI İYİ İŞLESİN ve
25 Eylül 2023

Makâm-ı Risâletle Makâm-ı Riyâset Karıştırılamaz; Bunun Mukâyesesi Dahî Muhâldir…

Lâyık demokratik ve cumhûrî beşerî bir sistemin, kendi seküler ve pozitivist ölçülerine uydurarak, (yerli malı haftası) der gibi "Velâdet-i Nebî Haftası" ihdâs etmesi,
25 Eylül 2023

Velâdet Kandili Mi İmiş?

Rasûl-i Rusül Aleyhissalâtü Vesselâm ile yüzümüz olmadığı hâlde ve ayak ucunda olsak da, olmayan ağzımızla, duymayan kulağımızla, görmeyen gözlerimizle,
25 Eylül 2023

Hâlık Teâlâ’nın Sevgilisi Ve Mahlûkâtın Eşrefine (en şereflisine) Revâ Görülen…

HÂLIK TEÂLÂ’NIN SEVGİLİSİ VE MAHLÛKÂTIN EŞREFİNE (en şereflisine) REVÂ GÖRÜLEN… Ahmed SELÂMÎ (Dağistânî)   Layık cumbokrasilerle diğer bütün beşerî sistemlerde,  Peygamber sevgisine, hele Allâh Azze SEVGİLİSİNE […]
25 Eylül 2023

Mukaddes Velâdet! Ve, Aihm’in Emri: “-Peygamberimiz Denmiyecek!” Rte Ankara’sı: “-Emrin Olur!”

12 Rabiül evvel 1440 tarihinden i’tibâren Lâyık sistem DİB kılavuzluğunda ve bir hafta boyunca “Velâdet-i Nebi Haftası” yapacakmış!.
25 Eylül 2023

Yegâne Mürşid Ve Kurtarıcı Rasûl-i Rusül (Aleyhisselâtü Vesselâm)…

İnanmadıkları halde “Sevgili Peygamberimiz” diyecek ve milyonlaca câmi kalabalığını narkozlıyacaklar! “İnandım” diyen isbatını ortaya koyar ve ancak şunu der:
13 Ekim 2021

Peygamber-i Zişân Efendimiz Ümmetine Güzel Ahlâkı Ta’lîm Ve Telkîn Buyurmuşlardır

İzâh: Evet… Pek bedihidir ki, Peygamber-i Zişân Efendimiz bütün kemâlât-ı ahlâkiyeyi hâiz idi. Ümmet-i merhûmesine de en güzel ahlâk düsturlarını ta’lîm ve
12 Haziran 2020

Rasûl-i Ekrem Salevâta Mukâbele Eder

İzâh: Resûl-i Ekrem Efendimize selât ü selâmda bulunmak bizim büyük bir vazîfemizdir. Biz bu sûretle o kutsî fıtret peygamberimiz olan muhabbet ve merbûtiyetimizi ibrâz etmiş oluruz.