6 Nisan 2019

“Müslüman! Müstakîm ol, Allâh’ın ta’yin ettiği hududdan çıkma!
Tefsîr-i Şerîf

Binaenaleyh sen, emrolunduğun gibi dosdoğru ol: bihakkın istikamet yap — bu emrin «fa» ile makabli- ne tertib ve tefrii şu meali ifade
8 Mart 2019

Zevcle Zevcenin Karşılıklı Hukûk Sâhibi Olduklarına Dâir Akhâm-ı Kur’âniye

Zevcle zevcenin yekdiğerine karşı hukûku mütekâbile sâhibleri olduklarını Cenâb-ı Hakk diğer âyetle beyân zımmında buyurmuştur. Yani “Ey zevcler kadınlarınız
18 Eylül 2017

“Hiçbir Mü’min Hiçbir Kâfiri Ciddiyetle Dost İttihâz Etmesin!”

Ey mü’minler atalarınızı ve kardeşlerinizi, iymâna karşı küfrü sevmek istedikleri takdirde evliyâ ittihâz etmeyiniz -ya’ni başkaları şöyle dursun veliyleriniz
18 Eylül 2017

“Amel-i Sâlih, Mal Ve Evlâddan Hayırlıdır!”

Vâcib Teâlâ’nın dünyânın serîu’z-zevâl olduğunu bir misâlle îzâh ettikten sonra dünyânın en kıymettâr ni’metleri olan mal ve evlâdın da ferah ve sürûra
1 Eylül 2017

İkrâh Olunarak Ve İkrâh Olunmadan Kelime-i Küfrü Söylemek

Her kim imanından sonra Allah’a küfrederse -kalbi iyman ile mutmainn olduğu halde ikrah edilen başka- velâkin küfre sînesini
11 Ağustos 2017

“Kâfirler Cehennemde Ebedî Kalıcıdırlar!”

Şu muhakkak ki Allah kâfirleri lâ'netlemiş ve onlara bir çılgın ateş hazırlamıştır (33/64) Onda muhalled kalırlar ve ne bir veliy bulabilirler
14 Şubat 2012

“İslâm Kadınlarının Hürriyeti Erkeklerden Daha Ziyadedir!”

Ey o Peygamber! Zevcelerine ve kızlarına ve mü'minlerin kadınlarına hep söyle: cilbâblarından üzerlerini sıkı örtsünler, bu