29 Mayıs 2021

7) Farz Olan Îmân-ı Şer’i

FARZ OLAN ÎMÂN-I ŞER’İ (Mes’ele-3): Farz olan îmân-ı şer’i, ilim ve ma’rifet kabîlinden ve tasdîk-i mantıkî nev’indendir. Fakat tasdîk-i mantıkîde, i’tikâd-ı zannî dahî dâhildir. Rasûl-i Ekrem […]
6 Mayıs 2021

6) Zarûriyât-ı Dîniyye

ZARÛRİYÂT-İ DÎNİYYE (Mes’ele-2) Zarûriyât-ı Dîniyye: Hazret-i Peygamber-i Zişân’ın teblîğ buyurmuş olduğu bizzarûre ve sûret-i kat’îyyede ma’lûm olan hüküm ve haberlerden ibâretdir. Bu ma’lûmiyyet bizzat kendisinden işitmekle […]
6 Mayıs 2021

5) Îmân

ÎMÂN (Mes’ele-1) Îmân: İcmâlî ve tafsîlî nâmıyla iki kısma ayrılır. Her şahs-ı âkil üzerine evvelâ îmân-ı icmâlî ba’dehû ıttılâ’ı nisbetinde îmân-ı tafsîlî farz olur. Şöyle ki: […]
6 Mayıs 2021

4) Mukaddime

MUKADDİME (ÎMÂN): Lûgaten bir kimseyi veya bir haberi tasdîk demekdir. Şer’an Hakk Teâlâ Hazretleri indinde teblîğ buyurduğu kat’iyyen ma’lûm ve sâbit olan her şeyde Hazret-i Peygamber-i […]
6 Mayıs 2021

3) Ahkâm-ı Ahlâkiyye (Üçüncü Kısım)

AHKÂM-I AHLÂKİYYE (ÜÇÜNCÜ KISIM): Ahvâl-i kulûba müteallik ahkâm-ı şer’iyyedir. Ahkâm-ı memdûha ve ahkâm-ı mezmûme beyânına dâir olan şu ahkâmın beyânını hâvî olan ilme ilm-i ahlâk ve […]
19 Nisan 2021

2) Ahkâm-ı Ameliyye (İkinci Kısım)

AHKÂM-I AMELİYYE (İKİNCİ KISIM): Ahkâm-ı ameliyyedir ki, bunları bilmekden maksad, ıslâh amel olub on kısım üzeredir. Farziyet, vücûb, sünnet, istihbâb, ibâhe, hurmet, kerâhet-i tahrîmiyye, kerâhet-i tenzîhiyye […]
17 Nisan 2021

1) Ahkâm-ı İ’tikâdiyye (Birinci Kısım)

Ba’de zâ Kur’ân-ı Kerîm ve ehâdîs-i şerîfe ile sâbit ve ma’lûm olan ahkâm-ı şer’iyye başlıca üç kısımdır. (BİRİNCİ KISIM): Ahkâm-ı i’tikâdiyyedir ki bunları bilmekden maksûd, tashîh-i […]
26 Mart 2021

Fasl-ı Sâlis (Kazâ ve Kader-i İlâhîye İmân)

FASL-I SÂLİS   Kazâ ve kader-i ilâhîye imân etmek Allâhü Teâlâ Hazretleri’ne imânda dâhildir. Çünki kader Allâhü Teâlâ Hazretleri’nin olacak şeylerin vakit ve zamânını ve sâir […]
15 Mart 2021

Mi’râc-ı Şerîf

Mİ’RÂC-I ŞERÎF   (Mes’ele): Resülûllâh Sallâllâhü Teâlâ Aleyhi Ve Sellem Efendimizin mi’râcı hak olub, bir gecenin ba’zı evkâtında Mekke-i Mükerreme’den Kudüs’deki Mescid-i Aksâ’ya kadar varması nass-ı […]