16 Ocak 2022

Cevâb

CEVÂB Îmânın bir takım levâzımı vardır ki anların ademi ile îmânın zıddı olan küfür tahakkuk eder. Meselâ Allâhu Teâlâ’ya, enbiyâ-yı kirâma, kütüb-i İlâhîyyeye ta’zîm, levâzım-ı îmândandır. […]
8 Ocak 2022

Şiâr-ı Küfür

ŞİÂR-I KÜFÜR Şiâr-ı küfür: Her asırda, her beldede değişebilirse de milel-i gayr-ı müslimenin küfre dâir olan en meşhûr şiârları şapka, ğıyyâr, zünnâr, küstîc, ğaslî, salîbdir. Şapka: […]
19 Aralık 2021

Îmân ve Küfür

ÎMÂN VE KÜFÜR Îmân: Rasûl-i Ekrem (sallallâhu aleyhi ve sellem) Efendimizin Allâhu Teâlâ tarafından getirüb haber verdiği zarûraten ve yakînen bilinen usûl-i dîniyye ve ahkâm-ı İslâmiyye’nin […]
8 Ağustos 2021

2) Dîn-i İslâm Nazarında Medeniyet-i Garbiyyenin Meşrû’ Olan Ve Olmıyan Cihetleri

[ DÎN-İ İSLÂM NAZARINDA MEDENİYET-İ GARBİYYENİN MEŞRÛ’ OLAN VE OLMIYAN CİHETLERİ ] Bu bahse şurû’ etmezden evvel şunu arz edeyim ki: Medeniyet-i garbiyye, maddî ve ma’nevî […]
1 Ağustos 2021

1) Taklîd

FRENK MUKALLİDLİĞİ VE ŞAPKA   [ TAKLÎD ]   Mukallid: Taklîd eden demekdir. Taklîd: Hüsn-i zân edüb muhıkk olduğunu i’tikâd etmek sebebiyle bir kimseye i’tikâdda, kavilde, […]