25.05.2017 09:39
Kaydol | Kayıp Parola
 
Haber Gönder | Makale Gönder | Resim Gönder | Video Gönder | Site Ekle
Hakkı Bilip İttibâ' Etmek Bâtılı Bilip İctinâb Etmek
Sizden Gelenler

Hakkı Bilip İttibâ' Etmek Bâtılı Bilip İctinâb Etmek

Dr. Ebulvefâ Erzincânî

 

 

"Haykır Yiğidim Haykır, Hâkimiyet Hakkındır,
Hak Gelir Bâtıl Gider, Fecr-i Sâdık Yakındır." 

 

Hak nedir ki geldiği zaman bâtıl gidiyor, ve bâtıl nedir ki Hak gelince gitmek zorunda kalıyor?

Lugat ma’nâsı ile Hakk; doğru, gerçek, vâcip ve lâzım olan ma’nâlarına gelir ki bu İslâmiyet’tir. Hakk aynı zamanda Allâh azze ve cellenin Esmaü’l-Hüsnâ'sından olup varlığı hiç değişmeden duran ma’nâsına gelir. Bâtıl ise hak olmayan, hurâfe, sahte ve yalan ma’nâlarına gelir ki bu da küfür ve şirktir. 

Cenâb-ı Hakk âyet-i kerimede "Ve de ki, Hakk geldi bâtıl zâil oldu. Gerçekten de bâtıl zail olmaya mahkumdur." buyurmuştur. Bu âyet-i kerimenin tefsirinde Elmalılı Hamdi Yazır efendi buyurmuştur ki; Kâinâtın Fahri (sav) efendimizin peygamberliği ile hakk dinin gelişi ânından i’tibâren gerçekten de küfür ve şirkin yenilgisi başlamış, daha sonra Mekke feth olunduğu zaman Ka’beden putları atarken Rasulullâh (sav) efendimiz bu âyeti okuyarak önceden verilen bu haberin doğruluğunu bildirmişti.

Hakk neyle geldi denilecek olursa işte cevâbı: "Biz Kur’ân’dan öyle âyetler indirip duruyoruz ki mü’minler için sırf şifâ ve rahmettir."Burada dünya; türlü dert ve hastalıklar, bela ve sıkıntılarla dou bir hastaneye, Hz. peygamber (sav) efendimiz bir doktora, Kur’ân da, şifâ veren ilaca ve bol besine benzetilmiş oluyor. Hakkı hâkim kılmaya namzet yiğitlerin hakkı ve bâtılı iyi bilmeleri gerekir. Peygamberler de yeryüzünde hakkı hâkim kılmak, bâtılı zelil ve perişan etmek için gönderilmişlerdir.

Ateş ve su, gece ile gündüz nasıl ki bir arada bulunamıyorsa, Hakk ile bâtıl da bir arada bulunamaz. İslâm büyükleri bunu içtimaî nâkizeyn muhaldir sözüyle gâyet veciz bir şekilde ifâde etmişlerdir. Esas i’tibâriyle bir arada bulunmak şöyle dursun, Hakk bâtılı yok etmek üzere gelmiştir. Tevhid dîni olan İslâm’da şirki ortadan kaldırmak için gelmiştir. Allâhu Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de “Hakkı bâtıla karıştırmayın ve bilerek Hakkı gizlemeyin.” Başka bir âyet-i kerîmede ise“Yeryüzünde fitneden eser kalmayıp din de yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın” buyurmuştur.

Bu âyet-i kerîmeler bu iki zıt şeyin asla ve kat'a bir arada bulunamayacağını yani birleşemeyeceğini göstermektedir. Birisi Allâh'ın indirdiği, diğeri beşerin uydurduğu, nasıl birleşsin ki? Fakat ne yazıktır ki yönetim şekli laiklik olan ülkelerde müslüman halkın üzerinde bu olmaz denilen şey oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bilimsel olarak “dînin devlet işlerine karıştırılmaması” şeklinde tanımlanan laiklik de, komünizm gibi dîni devlet için tehlike olarak görmektedir. Yani dînin dışında bir yönetim şeklidir. Yani bâtılı temsil eder.

Yine “Halkın kendi kendisini yönetmesidir” şeklinde tanımlanan demokraside ise, halkın kendi kendisini beşerî kânunlarla idâre etmesi şartı vardır. Öyleyse bu da bâtılı temsil eder, yani bâtıldır.

Camilerimizde mimberlerden din görevlileri ebediyyen demokrasiden ayrılmamamız için dua etseler de, devlet başkanları başka ülkelerin insanlarına överek tavsiye etseler de genede böyledir. İslâm’ın dışında tüm yönetim şekilleri bâtılı temsil eder yani bâtıldır. İslâmiyet ferdin ve cemiyetin topyekün bütün bir hayatını içine aldığı için laiklikle bağdaşmaz. İslamiyet’in benzeri yine İslâmiyet’tir. Herhangi bir beşerî idâreyi, bu İslâmiyettir diye tanımlamak büyük bir gaflet ve dalâlet olur.

Bir gün Kânûnî Sultan Süleyman sarayın bahçesindeki ağaçlara zarar veren karıncaları öldürmek için Şeyhülislâm Ebussuûd efendiden şu beyti yazarak fetva ister;

“Dırahta ger ziyan etse karınca
Zararı var mıdır anı kırınca?”

 

Ebussuud efendi de şu beyitle cevap verir; 

 

“Yarın Hakk'ın divanına varınca
Süleyman'dan hakkın alır karınca.”

 

Ve koca sultan karıncalara zarar vermekten vazgeçer. O günler ile bu günleri, karıncaya bile zarar vermekten korkan o yöneticiler ile binlerce ma’sûm insanların ölümü karşısında haraketsiz kalan hatta müttefiklerinin arzusu ile onlara yardımcı olan “laik ülke yönetcilerini”karşılaştırınca, insan son derece şaşırıyor doğrusu. Biz gene de İbrahim Hakkı Hazretlerinin şiirinden bir kıta okuyarak teselli bulmaya çalışalım.

 

“Hakk şerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Ârif anı seyr eyler
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler…”

 

Ve Peygamberi Zişan Efendimizin bir duasıylada yazımızı sonlandıralım.

“-Allah'ım Hakkı Hak bilip Hakk'a ittiba eden, bâtılı bâtıl bilip bâtıldan ictinâb eden kullarından eyle.” 

Biz de bunu, tüm âdemoğulları için diliyoruz.

 

Sitemizdeki ilk intişâr târihi: 09.09.2011


Sosyal paylaşım: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet Yahoo

Yorumlar
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.

''Îmân sâhibi hangi felâket olursa olsun sarsılmaz ve mâneviyâtını bozmaz. İyi inanmıştır ki, herşey muvakkattir. Yine kalbini Allâh'a bağlayan bilir ki: Allâh istediği an, istediği kimseden belâyı kaldırır. Bu Allâh'ın lutfudur.''

Gavs-ı A'zam Merhûm Abdulkâdir Geylâni Kuddise Sirruh

''Dînin emirlerini noksansız olarak yerine getirmeyen kimseye velî denemez. Bir velî aslâ peygamber mertebesine yükselemez. Hiçbir velîlik mertebesi, o velîyi emir ve nehiylerle mükellef olmaktan kurtaramaz.''

Mürşid-i Kâmil Merhûm Ahmed Zıyâüddîn Gümüşhânevî

''Şu halde, bir müslimin, şiâr ve alâmet-i küfür addolunan bir şey'i,bilâ zarûretin giyinmek ve takınmak sûretiyle gayr-ı müslimleri taklîdi ve kendisini onlara benzetmesi şer'an menhî ve memnu'dur. Bu husûsa icmâ'-ı ümmet de in'ikâd eylemişdir. Bunda şek ve şübhe yokdur.''

İskilibli Merhûm Muhammed Âtıf Hoca

BAŞMAKÂLE
-6- Bel’am Ve Çömezlerin Müfessîr Ve Şeyhülislâm Düşmanlığı! Ahmed Selâmî 06.02.2017
-6- Bel’am Ve Çömezle...
Tüm yazıları »»
MANZÛMELER
Ahyed H�L�D�: Hasretiz �st�d�m... Ahyed Hâlidî 10.12.2016
Ahyed H�L�D�: H...
Tüm şiirleri »»
MUHARRİRLERİMİZ
1 2 3 4
Zamanın Mi'marîye Yüklediği Ma'nâ:  Şam'daki Süleymaniyye Cami'i ve Külliyesi Mi'mâr Bahriye Antâkî 01.01.2012
Zamanın Mi'marîye Yük...
Tüm yazıları »»
23 Nisan, Narkozlu İnsan Ve  Varlığı Silen Nisyân! Ömer Yiğitoğlu 25.04.2016
23 Nisan, Narkozlu İn...
Tüm yazıları »»
TAQVIM- Zu'l-hicce 1436- Kurban Ve Qavurma Bayramları Hakkında Ta'mîm-i Şer'î Dr. Malatyalı Muhammed Reşâd 13.09.2015
TAQVIM- Zu'l-hicce 14...
Tüm yazıları »»
Muhammed Akif Ersoy ve Hayreddin Qaraman'ın  Cemâlu'd-Din Efgani Müdafaʿalarının Qıymet-i  'İlmiyyesi Yûsuf Hanîf 16.03.2015
Muhammed Akif Ersoy v...
Tüm yazıları »»
Kitab Yazmanın Ehemmiyeti Ve Âdâbı Enver Baytan Hocaefendi 07.02.2012
Kitab Yazmanın Ehemmi...
Tüm yazıları »»
Allah’sızlığın Noel’i, Müslümanın Gâvurluğu! İbrâhîm Selçuk Gülşenî 28.12.2014
Allah’sızlığın Noel’i...
Tüm yazıları »»
Sahtekâr Dîn Âlimleri Dâvud Emîroğlu 09.04.2012
Sahtekâr Dîn Âlimleri
Tüm yazıları »»
Kültür Ve Medeniyetimizde Terbiyenin / Eğitimin Hedefi Dr. Abdullâh Âdemoğlu 27.09.2013
Kültür Ve Medeniyetim...
Tüm yazıları »»
Benzer Haberler
CIA: İran ile anlaşmayı iptal etmek, felaket olur!
Batılı Ajanların PYD-PKK Sevgisi
Hapşırınca Hamd Etmek
MÜSLÜMANLARI GÜNAHLARI YÜZÜNDEN TEKFİR ETMEK
Fethullah Gülen neden intihar etmek istedi
Rastgele Haberler
Cem Küçük “3000 Aile... (4) Kelâm-ı Kadîm’i ... AHMED ZİYÂEDDÎN GÜMÜ... Ayasofya'yı Cami Yap... Said Nursi Yaşanan G... Tek Dertleri Şeriat Kim Bu Neoconlar? Öz... İsrail'den tehlikeli... Ateist Olduğunu Söyl... Başvezîr Receb Tayyi... 33. DERECE'DEN ÖTE M... "Suçun yok ama olsun... Cennet Mekan II. Abd... DAVUTOĞLU'NDAN Şİİ L... Mustafa Armağan'dan ... RE.T.E.B =Receb Tayy... Hz. Fâtih’in Da’vâsı... Amerika'yı Müslümanl... İstanbul Fethi 29 Ma... Ahmet Taşgetiren Siy... Fethullah Gülen'in i... Gülen Cemaati- (İsla... Alimlerden köpek ve ... ŞİA GERÇEĞİ Nerede? Gönül Sultanlarımız ... Kemalistler 82 Yıllı... Diyalogcu Medyanın K... BM'den luti'lere ham... Atatürk devrimleri a...
Lügat
..:: Tema & Tasarım: |
Copyright © 2011
| Turkcesi.Biz ::..