23.05.2015 01:07
Kaydol | Kayıp Parola
 
Haber Gönder | Makale Gönder | Resim Gönder | Video Gönder | Site Ekle
Hakkı Bilip İttibâ' Etmek Bâtılı Bilip İctinâb Etmek
Dr. Ebulvefâ Erzincânî

Hakkı Bilip İttibâ' Etmek Bâtılı Bilip İctinâb Etmek

Dr. Ebulvefâ Erzincânî

 

"Haykır Yiğidim Haykır, Hâkimiyet Hakkındır,
Hak Gelir Bâtıl Gider, Fecr-i Sâdık Yakındır." 

 

Hak nedir ki geldiği zaman bâtıl gidiyor, ve bâtıl nedir ki Hak gelince gitmek zorunda kalıyor?

Lugat ma’nâsı ile Hakk; doğru, gerçek, vâcip ve lâzım olan ma’nâlarına gelir ki bu İslâmiyet’tir. Hakk aynı zamanda Allâh azze ve cellenin Esmaü’l-Hüsnâ'sından olup varlığı hiç değişmeden duran ma’nâsına gelir. Bâtıl ise hak olmayan, hurâfe, sahte ve yalan ma’nâlarına gelir ki bu da küfür ve şirktir. 

Cenâb-ı Hakk âyet-i kerimede "Ve de ki, Hakk geldi bâtıl zâil oldu. Gerçekten de bâtıl zail olmaya mahkumdur." buyurmuştur. Bu âyet-i kerimenin tefsirinde Elmalılı Hamdi Yazır efendi buyurmuştur ki; Kâinâtın Fahri (sav) efendimizin peygamberliği ile hakk dinin gelişi ânından i’tibâren gerçekten de küfür ve şirkin yenilgisi başlamış, daha sonra Mekke feth olunduğu zaman Ka’beden putları atarken Rasulullâh (sav) efendimiz bu âyeti okuyarak önceden verilen bu haberin doğruluğunu bildirmişti.

Hakk neyle geldi denilecek olursa işte cevâbı: "Biz Kur’ân’dan öyle âyetler indirip duruyoruz ki mü’minler için sırf şifâ ve rahmettir."Burada dünya; türlü dert ve hastalıklar, bela ve sıkıntılarla dou bir hastaneye, Hz. peygamber (sav) efendimiz bir doktora, Kur’ân da, şifâ veren ilaca ve bol besine benzetilmiş oluyor. Hakkı hâkim kılmaya namzet yiğitlerin hakkı ve bâtılı iyi bilmeleri gerekir. Peygamberler de yeryüzünde hakkı hâkim kılmak, bâtılı zelil ve perişan etmek için gönderilmişlerdir.

Ateş ve su, gece ile gündüz nasıl ki bir arada bulunamıyorsa, Hakk ile bâtıl da bir arada bulunamaz. İslâm büyükleri bunu içtimaî nâkizeyn muhaldir sözüyle gâyet veciz bir şekilde ifâde etmişlerdir. Esas i’tibâriyle bir arada bulunmak şöyle dursun, Hakk bâtılı yok etmek üzere gelmiştir. Tevhid dîni olan İslâm’da şirki ortadan kaldırmak için gelmiştir. Allâhu Teâlâ Kur’ân-ı Kerîm’de “Hakkı bâtıla karıştırmayın ve bilerek Hakkı gizlemeyin.” Başka bir âyet-i kerîmede ise“Yeryüzünde fitneden eser kalmayıp din de yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın” buyurmuştur.

Bu âyet-i kerîmeler bu iki zıt şeyin asla ve kat'a bir arada bulunamayacağını yani birleşemeyeceğini göstermektedir. Birisi Allâh'ın indirdiği, diğeri beşerin uydurduğu, nasıl birleşsin ki? Fakat ne yazıktır ki yönetim şekli laiklik olan ülkelerde müslüman halkın üzerinde bu olmaz denilen şey oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bilimsel olarak “dînin devlet işlerine karıştırılmaması” şeklinde tanımlanan laiklik de, komünizm gibi dîni devlet için tehlike olarak görmektedir. Yani dînin dışında bir yönetim şeklidir. Yani bâtılı temsil eder.

Yine “Halkın kendi kendisini yönetmesidir” şeklinde tanımlanan demokraside ise, halkın kendi kendisini beşerî kânunlarla idâre etmesi şartı vardır. Öyleyse bu da bâtılı temsil eder, yani bâtıldır.

Camilerimizde mimberlerden din görevlileri ebediyyen demokrasiden ayrılmamamız için dua etseler de, devlet başkanları başka ülkelerin insanlarına överek tavsiye etseler de genede böyledir. İslâm’ın dışında tüm yönetim şekilleri bâtılı temsil eder yani bâtıldır. İslâmiyet ferdin ve cemiyetin topyekün bütün bir hayatını içine aldığı için laiklikle bağdaşmaz. İslamiyet’in benzeri yine İslâmiyet’tir. Herhangi bir beşerî idâreyi, bu İslâmiyettir diye tanımlamak büyük bir gaflet ve dalâlet olur.

Bir gün Kânûnî Sultan Süleyman sarayın bahçesindeki ağaçlara zarar veren karıncaları öldürmek için Şeyhülislâm Ebussuûd efendiden şu beyti yazarak fetva ister;

“Dırahta ger ziyan etse karınca
Zararı var mıdır anı kırınca?”

 

Ebussuud efendi de şu beyitle cevap verir; 

 

“Yarın Hakk'ın divanına varınca
Süleyman'dan hakkın alır karınca.”

 

Ve koca sultan karıncalara zarar vermekten vazgeçer. O günler ile bu günleri, karıncaya bile zarar vermekten korkan o yöneticiler ile binlerce ma’sûm insanların ölümü karşısında haraketsiz kalan hatta müttefiklerinin arzusu ile onlara yardımcı olan “laik ülke yönetcilerini”karşılaştırınca, insan son derece şaşırıyor doğrusu. Biz gene de İbrahim Hakkı Hazretlerinin şiirinden bir kıta okuyarak teselli bulmaya çalışalım.

 

“Hakk şerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Ârif anı seyr eyler
Mevla görelim neyler
Neylerse güzel eyler…”

 

Ve Peygamberi Zişan Efendimizin bir duasıylada yazımızı sonlandıralım.

“-Allah'ım Hakkı Hak bilip Hakk'a ittiba eden, bâtılı bâtıl bilip bâtıldan ictinâb eden kullarından eyle.” 

Biz de bunu, tüm âdemoğulları için diliyoruz.

 

Sitemizdeki ilk intişâr târihi: 09.09.2011


Sosyal paylaşım: Delicious Facebook Google Live Reddit StumbleUpon Tweet Yahoo

Yorumlar
Henüz yorum yazılmamış.
Yorum yaz
Yorum göndermek için lütfen üye girişi yapın.
Oylama
Sadece üyeler oylayabilir.

Oy verebilmek için lütfen üye olun ya da üye girişi yapın.

Henüz bir oylama yapılmamış.

''Îmân sâhibi hangi felâket olursa olsun sarsılmaz ve mâneviyâtını bozmaz. İyi inanmıştır ki, herşey muvakkattir. Yine kalbini Allâh'a bağlayan bilir ki: Allâh istediği an, istediği kimseden belâyı kaldırır. Bu Allâh'ın lutfudur.''

Gavs-ı A'zam Merhûm Abdulkâdir Geylâni Kuddise Sirruh

''Dînin emirlerini noksansız olarak yerine getirmeyen kimseye velî denemez. Bir velî aslâ peygamber mertebesine yükselemez. Hiçbir velîlik mertebesi, o velîyi emir ve nehiylerle mükellef olmaktan kurtaramaz.''

Mürşid-i Kâmil Merhûm Ahmed Zıyâüddîn Gümüşhânevî

''Şu halde, bir müslimin, şiâr ve alâmet-i küfür addolunan bir şey'i,bilâ zarûretin giyinmek ve takınmak sûretiyle gayr-ı müslimleri taklîdi ve kendisini onlara benzetmesi şer'an menhî ve memnu'dur. Bu husûsa icmâ'-ı ümmet de in'ikâd eylemişdir. Bunda şek ve şübhe yokdur.''

İskilibli Merhûm Muhammed Âtıf Hoca

BAŞMAKÂLE
OSMANLICA, SELÎMİYE’NİN, DİLE AKSEDEN MUHTEŞEM OSMANLI DİLİDİR! Ahmed Selâmî 16.12.2014
OSMANLICA, SELÎMİYE’N...
Tüm yazıları »»
MANZÛMELER
HERŞEY KADERDE VARDIR! Ahyed Hâlidî 13.08.2014
HERŞEY KADERDE VARDIR!
Tüm şiirleri »»
MUHARRİRLERİMİZ
1 2 3 4
AHMED SEYYİDOĞLU: En Büyük Tehdîd Şimdi Sünnîlik; Ve Bu, Başlarına Derd Oldu! Ahmed Seyyidoğlu 23.04.2015
AHMED SEYYİDOĞLU: En ...
Tüm yazıları »»
Kültür Ve Medeniyetimizde Terbiyenin / Eğitimin Hedefi Dr. Abdullâh Âdemoğlu 27.09.2013
Kültür Ve Medeniyetim...
Tüm yazıları »»
MEHEMMED SAFFET: -12- ŞEVKET EYGİ BEY’İN SÂDECE   (İZNİ) VAR BİLİYORDUK! MEĞER,  ÜSTELİK İCÂZETİ DE OLDUĞU   HALDE “ASIL CUMHURİYETÇİ   BENİM.... LAİKLİK İSLÂM’IN   ESÂSINDA VARDIR!” DİYORMUŞ!.  (12) Mehemmed Saffet 28.04.2015
MEHEMMED SAFFET: -12-...
Tüm yazıları »»
Gençlere Örnek Gösterilen Bir Zındık: Ali Şeriati Ali Eren Hocaefendi 13.12.2014
Gençlere Örnek Göster...
Tüm yazıları »»
Varsa Başımız, Başımız Sağolsun! Âişe Şevval 01.05.2014
Varsa Başımız, Başımı...
Tüm yazıları »»
1434 Qavurma Bayramı (15 ekim 2013U salı),  1434 Qurban Bayramı (16 ekim 2013U çarşanba) Dr. Malatyalı Muhammed Reşâd 15.10.2013
1434 Qavurma Bayramı ...
Tüm yazıları »»
Hacc İbâdeti Ne Zaman Yapılır? Hüseyin Avni Hocaefendi 01.01.2012
Hacc İbâdeti Ne Zaman...
Tüm yazıları »»
ESTELLİ BABA! Dr. Ebulvefâ Erzincânî 19.07.2014
ESTELLİ BABA!
Tüm yazıları »»
Muhammed Akif Ersoy ve Hayreddin Qaraman'ın  Cemâlu'd-Din Efgani Müdafaʿalarının Qıymet-i  'İlmiyyesi Yûsuf Hanîf 16.03.2015
Muhammed Akif Ersoy v...
Tüm yazıları »»
Siyonizm’in Tek Hedefi Emekli Hâkim Nusret Çiçek 24.02.2014
Siyonizm’in Tek Hedefi
Tüm yazıları »»
Tenâkuzlar Çukuru Mu, Fikir Fâhişeliği Mi? Ziyâiyye Bekçisi 03.02.2015
Tenâkuzlar Çukuru Mu,...
Tüm yazıları »»
Batı Emperyalizmine Dostluk Peşindekiler Sevde Cündullâh 01.01.2012
Batı Emperyalizmine D...
Tüm yazıları »»
Zamanın Mi'marîye Yüklediği Ma'nâ:  Şam'daki Süleymaniyye Cami'i ve Külliyesi Mi'mâr Bahriye Antâkî 01.01.2012
Zamanın Mi'marîye Yük...
Tüm yazıları »»
Farz ve Vâcib Merhûm İbrâhim Buğalı Hocaefendi 01.01.2012
Farz ve Vâcib
Tüm yazıları »»
Çocuğa Koyulan İsmin Ehemmiyeti Sıddîka Meryem 01.01.2012
Çocuğa Koyulan İsmin ...
Tüm yazıları »»
Kitab Yazmanın Ehemmiyeti Ve Âdâbı Enver Baytan Hocaefendi 07.02.2012
Kitab Yazmanın Ehemmi...
Tüm yazıları »»
Allah’sızlığın Noel’i, Müslümanın Gâvurluğu! İbrâhîm Selçuk Gülşenî 28.12.2014
Allah’sızlığın Noel’i...
Tüm yazıları »»
Sahtekâr Dîn Âlimleri Dâvud Emîroğlu 09.04.2012
Sahtekâr Dîn Âlimleri
Tüm yazıları »»
Türkiye'de 88 Yıldır Yapılanlar Unutulursa Ne Olur?! Hamza Sâlih 05.02.2012
Türkiye'de 88 Yıldır ...
Tüm yazıları »»
Antep'de Rezâlet! Mustafa Yavuz 08.01.2012
Antep'de Rezâlet!
Tüm yazıları »»
Benzer Haberler
MÜSLÜMANLARI GÜNAHLARI YÜZÜNDEN TEKFİR ETMEK
Fethullah Gülen neden intihar etmek istedi
Şu sözü duydun mu hocam: “Ya hakkı söyle, ya da sus”!
-5- Receb Tayyib Erdoğan Bey (RETEB)’in, 2. Mısır Sefer-i siyâsîsinde, hakîkatın tâ kendisi olan sözü: “Batılı güçlerin bütün derdi, İslâm Dünyâsı'nı kendi içinde parçalamakdır!”
Rü’yet-i Hilâle Karşı Hesâb-Rasad Bâtılı
Rastgele Haberler
-1- Eygi, Neden Bu K... Ekrem Dumanlı’ya aci... Taciz belgeseli kili... Şimdi de Dersimiz De... HAMİDULLAH-BAİDULLAH Alevi Evlerini Yine ... Yüzbinlerce Peygambe... KİM PSİKOPAT?KİM MAN... Hava Kuvvetleri'nde ... Hayrettin Karaman ge... Menemen’in Yalan Tar... Abdülhamid'in Şazeli... “Ahlâk”ın ne kötülüğ... Hürriyet Yazarı Özkö... Bilim kanıtladı:Kola... -1- “Kutlu Doğum Haf... İnternette mağdur ol... -6- “Kutlu Doğum Ve ... Kafkasya'da Ramazan ... Çocuk Kaçıranlar İda... Hüseyin Gülerce: Hiz... Anayasa'nın dilini k... Bahçeli’den Fettulla... Gülen 312 Generali S... 27 Nisan Muhtırası V... Gülen yeni bir din m... Ne Sandın? Gülen'den ABD'ye taz... Ateistlere anayasal ... Akşener: Bu kişi ile...
Lügat
..:: Tema & Tasarım: |
Copyright © 2011
| Turkcesi.Biz ::..