Zıyâiyye BEKÇİSİ

RUZNÂME

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

8 Kasım 2018

10 Kasım Ve 10 Muharrem Deyince…
Zıyâiyye BEKÇİSİ

“10 kasım” dendi mi, bir “mâtem günü” anlaşılması ve bunun da mücerred T.C. mekânına âid olması, dünyâ târihi içinde şübheleri celbeden bir nokta!
30 Ekim 2018

Millete, “Ancak Cumhûriyet İçün Var Olacaksın!” Diyen Betonik Kafalar…
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Bu millete öyle bir “cumhûriyet ikrâhı  (zorlaması) dayatdılar” ki, bunun benzerini Stalin ve Mao komünizmasında bile göremezsiniz!. 1923’den bu
27 Ekim 2018

Bayram, Seyrân Ve İdeoloji!
Zıyâiyye BEKÇİSİ

Sözüm ona “millî bayram” maskesi altında ma’lûm beyaz Türklerin “ateist ideolojilerini” dayatmıya kalkması, halkları bölen ve parçalıyan su
19 Ekim 2018

Dib Başı Diyalogçu Erbaş, Allâh’ın Kitabı’nı Da Mı Referans Almıyor?
Zıyâiyye BEKÇİSİ

“Başkumandan ve Başkan ve AKP Reis-i Umûmîsi ve Ümmetin Lideri Receb Tayyib Paşa’nın”, AKP iktidârı icraatından
10 Eylül 2018

“1 Muharrem Yılbaşı” Ne Demek?

Müslümana âid mukaddes takvimde başlangıç, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm’ın muazzez hicretini esas alır; ve zamana hâkimiyyet  keyfiyeti, müslümanın
19 Ağustos 2018

Bayram

Bayram, buna yüzü olanların, onu bir lütuf ve mükâfât olarak ele alması gereken mefhûm... Bugünki hâliyle ise, hamd ve şükre
14 Temmuz 2018
Ne Darbesi Ulan, Haçlı Seferi!

Ne Darbesi Ulan, Haçlı Seferi!

15 Temmuz katliâmı, şer’î terbiye görmemiş yabânî akıllılar tarafından “darbe” olarak dillere pelesenk edilmiş olsa da, bu, kat’iyyen (darbe) değil; bir
9 Temmuz 2018

İslâmiyet Dışında Yemîn Olamaz!

Yemîn, Şerîat’da Arabça bir ıstılah... Kasem  ve halîf de bunun mürâdifi... Cenâbı Hakk Azze, “Yeminlerinizi koruyun!” buyurur!.
23 Haziran 2018

Vahyi Redd Sistemi Demokrasi, Bir Dünya Dînidir!

ABD’sinden Japon’una, İsveç’inden G.Afrika’sına, T.C.’sinden Mısır’ına kadar dünyada tapılan en büyük tanrı “HALK;” ve ritüelleri en çok parlamento
20 Haziran 2018

Devlet Laik (Dinsiz) İse, Onun Partileri De Zarûreten Öyle Olacak, Ne Var Bunda?
 Zıyâiyye Bekçisi

MHP’li Hacaloğlu’nun bir cümlesi, Dembokrat ne kadar parti ve partili varsa, topunun da dayandığı hakîkatın bir “Ankebut=Örümcekağı” kadar
18 Haziran 2018

İşte Dembokrasiniz Bu!

Yüzde elliye yakın insanbaşını kafesde keklik gören ve hiçbir vahiy disiplinine samîmi âidiyyeti olmıyan, mücerred kalıp ve gösterişden ibâret, gayr-i
10 Haziran 2018

(6) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Eğer 15 asırlık DÎN kânunları laik dembokratik politikanın menfaatları uğruna keyfe göre istenilen kılık ve kıyâfete sokulacaksa, bizim, bunların mürtekibleri
7 Haziran 2018

(5) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Şimdi papazla hahamla “iftâr” sapıklıkları başladı! 15 asırdır görülmiyen bir dalâlet ki, İslâm târihinde hiçbir yerde rastlanmaz!
6 Haziran 2018

(3) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Ramazan şovmen ve soytarılarından en meşhur bir tânesi de, cübbesi kendi ismi ve resminden 10 metre ileride sürten bir kereste!. Ekran şehveti uğruna
6 Haziran 2018

(4) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Sistem öyle bir Dîn “karşıtı” ki, sâdece (yahudi) tahrîfâtını esas alarak işliyor; ve bozmak içün Ramazan’ı da öylesine kullanıyor! Allâh’ın
6 Haziran 2018

(2) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

RAMAZAN ŞEYTANLARINDAN KURTULMAK! (2) Zıyâiyye BEKÇİSİ   Dünün âlimleri ile bugünün bu cerbeze tırnakçısı zâlimleri arasında fark mı ne kadar? Mukâyese imkânı vermiyecek kadar azîm ve cesîm! Soytarı, […]
4 Haziran 2018

(1) Ramazan Şeytanlarından Kurtulmak!

Ramazan şeytanları nice tv’leri yuva edindiler ve alabildiğine  de sûret-i HAKK’dan görünerek, gûyâ hiç yemediler ve fakat her haltı yemek üzere oralara
29 Nisan 2018

Kandilleri De Pisleyen Sarıklı Kavuk Tavuk Gürûhu!

1) Bu adam ve madam (Ruhban sınıflarının=Din Görevlisi) denen o resmî me’murların, hakîkatı 73 Fırka Hadîs-i Şerîfiyle “Benim ve ashâbımın
14 Nisan 2018

“Güncellemeci-İctihadçı” Ve Lâyık Politikacılar, Selef Ve Halef Olarak Neyin Peşinde?

“GÜNCELLEMECİ-İCTİHADÇI” VE LÂYIK POLİTİKACILAR, SELEF VE HALEF OLARAK NEYİN PEŞİNDE? Zıyâiyye BEKÇİSİ   Âzerbaycan’dan suâl soran kişiye “Allâh Azze, zaman ve mekândan münezzehdir” diyemeyib, “Bu tartışmalı […]
2 Nisan 2018

“Kudsiyetmeâb Papa Hazıretleri” Ve Duâsı!

“KUDSİYETMEÂB PAPA HAZIRETLERİ” VE DUÂSI! Zıyâiyye BEKÇİSİ   Hiç hesabda yokken, (5/Şubat/2018)de 2 ay kadar evvel, Papa, birdenbire “Kudsiyetmeâb ve Hazret” oluverib,  ta’zîm ü tekrîmin zirvesine […]
16 Mart 2018

Çanakkale Zaferdi, Ya Sonrası!

18 Mart’dan beri pek çok program ve medya ekranları ile “Çanakkale Zaferi” hakkında nice şeyler duyduk ki, bunların içinde sadra şifâ olucu ve 15 asırlık
8 Mart 2018

“Dünyâ Kadınlar Günü” Denen Bâtıl, Haçlı Batı İfsâdı!

“DÜNYÂ KADINLAR GÜNÜ” DENEN BÂTIL, HAÇLI BATI İFSÂDI! Zıyâiyye BEKÇİSİ Tanzimât çukuruyla berâber İslâm Milletinin yehudi-haçlı kültür ve medeniyeti karşısında aşağılık duygusuna kapılması ve bütün ayarlarını […]
9 Şubat 2018

Hayrettin, Cennetmekân Abdülhamîd Hân’la Efgânî “Maskara” Ve Masonunu Aynı Kefeye Koymaz Mı!?.

Müctehidîn-i (!) cümhûriyyeden Karaman Hayrettin, 18. Aralık târihli Yenişafak’daki köşesinden pek elemnâk bir yazı  ile, “Şii gayzı köpürtdü” dense
8 Aralık 2017

Kudüs’ün Sâhibliğini Bırakırsan, Eşkıyâ Sâhiblenmeye Bakar!

KUDÜS’ÜN MÜLKİYETİ MÜCERRED İSLÂM’A ÂİDDİR; BEŞERÎ HİÇBİR SİSTEMİN BUNA HAKKI OLAMAZ!  Zıyâiyye BEKÇİSİ   İslâm Âlemi Hılâfetin lâğv edilmesinden sonra başsız kalmış ve bu coğrafyaya yahudi-haçlı […]
5 Ekim 2017

“Mezheb Boğuşması” Diyerek İslâm’ı İmhâ!

Öyle bir telâkkî cüzzamlısı dünyâdayız ki, buna “mefhumlar anarşisi” demek bile çok zaîf kalır. İlmin cehâletle, îmânın küfürle, amelin fısk u fücûrla,
1 Ekim 2017

Clay Öldü, Sırma Saçlı, Badem Gözlü Ve Dîni De İslâm Oldu!

1908 hâinler darbecisi İttihadçı maşaların Cennetmekân Abdülhamîd Hân’ı hal’ etmeleriyle başlıyan Anadolu târîhi, ivmesi gitdikçe artan bir Allâh’sızlık
1 Ekim 2017

Edirne Sinagogunda “Nikâh” Demek!

EDİRNE SİNAGOGUNDA  “NİKÂH” DEMEK! Zıyâiyye BEKÇİSİ   1) 30 Mayıs sabahı (a kanal)da Alper Tan nâm bir gencin Dağıstanlı arkadaşıyla nikâh mevzuuna dalıb, bir daha su […]
1 Ekim 2017

Dembokrat Tapınakçılar Ve Kongre!

1) Parti kongresi denen şeytânî showlar, kökü, menşei, idhâl yeri, soyu ve bütün genleri ile, haçlı Avrupa standardı politika içinde bir mekanizmadır.
28 Ağustos 2017

Darwin Soytarılığı İle “T.C. Eğitim” Rezâleti…

DARWİN SOYTARILIĞI İLE “T.C. EĞİTİM” REZÂLETİ… Zıyâiyye BEKÇİSİ   Avrupa Haçlılarında çokdan modası geçmiş ve bayatlamış şu “Darwin nazariyesi” denilen soytarılık, geçenlerde “Eğitimsel Bakan” Yılmaz tarafından […]
23 Ağustos 2017

“Eğitim Bakanı”; Çökmüş Ve Darwinist Bir Maarif!

“EĞİTİM BAKANI”; ÇÖKMÜŞ VE DARWİNİST BİR MAARİF! Zıyâiyye BEKÇİSİ   Mektebleri vâsıtasıyla bir memleketin genç neslini, sürü veya mankurt olmakdan adam olmaya sevkeden teşkîlâta “Maarif Vekâleti” […]
19 Ağustos 2017

İnsan Ta’lim Ve Terbiye Edilir, Hayvan Eğitilir; Veya Darwin Fitnesi!

İNSAN TA’LİM VE TERBİYE EDİLİR, HAYVAN EĞİTİLİR; VEYA DARWİN FİTNESİ! Zıyâiyye BEKÇİSİ Türkiye’de mason Bayar İKTİDÂRINDA (1950-60) “Maârif Vekâleti” denirdi. Şimdi “Genel Kurmay Başkanlığı” denilen yerin […]
3 Ağustos 2017

Bu İktidâr İslâmiyyet’in İçine, Onun Zerre Kadar Alamıyacağı Herşeyi Boca Etdi!

BU İKTİDÂR İSLÂMİYYET’İN İÇİNE, ONUN ZERRE KADAR ALAMIYACAĞI HERŞEYİ BOCA ETDİ! Zıyâiyye BEKÇİSİ   Lâyık Dembokratik ve Cumbokratik rejimin yepyeni bir dîni olduğunu anlamıyanlar, artık hâlâ […]
29 Temmuz 2017

(9) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Ehl-i Sünnet’i (İslâmiyyet’i) beğenmeyib mezhebsizliğe kayarak Hakk ve Hakîkatden firâr eden adam ve madam sürüleri, bu serî makâlelerimizin 9.’su da
27 Temmuz 2017

(8) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

39 sene evvel 1977’deki piç mantık, veya (SIZINTI MANTIĞI) bakınız nasıl ilerlemiş; ve 1964’de Graham Fuller’in keşfedib Papalık akâidine uygun din
26 Temmuz 2017

(7) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

(ATEİST REJİMDE EMEKLİ VÂİZ) ATEİST REJİM, HAÇLI AJANINI “MÜSLÜMAN VÂİZİ” DİYE KÜRSÜLERDE AYILTIB BAYILTIR VE DÎNİN İÇİNİ BOŞALTDIRIRSA… (7) Zıyâiyye BEKÇİSİ   Bazı mercimek akıllıların “darbe” dediği “15 Temmuz […]
24 Temmuz 2017

(6) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

1977’de, 39 yıl evvel Hocia denen ajanın, “hazırlanmış tuzak sual” olan “dâr-ı harb” mes’elesine el atması boşuna değildir! Çünki bir fıkıh ıstılâhı
20 Temmuz 2017

(5) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Bir evvelki makâlemizde, 1964 senesinde F tipi kasaba vâizinin, G.Fuller denen CİA ajanı tarafından 1964 senesinde keşfedilib “Kâinâtın
18 Temmuz 2017

(4) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Anlaşılmakda müşkîlât çekilen bir noktayı bugün biraz daha îzâha çalışacağız. HAÇLI BATI, 1071 Malazgirt harbinden sonra Anadolu’nun
16 Temmuz 2017

(3) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

(ATEİST REJİMDE EMEKLİ VÂİZ) ATEİST REJİM, HAÇLI AJANINI “MÜSLÜMAN VÂİZİ” DİYE KÜRSÜLERDE AYILTIB BAYILTIR VE DÎNİN İÇİNİ BOŞALTDIRIRSA… (3) Zıyâiyye BEKÇİSİ   Adı geçen vâiz-i mehdî […]
14 Temmuz 2017

(2) Ateist Rejimde Emekli Vaiz…

Dünki makâlemizde, yahudi-haçlı BATI dünyâsı içün ilk hedefin, 15 asırdır “İslâm dediğimiz Mutlak Hakîkatin” ortadan kaldırılması olduğunu
12 Temmuz 2017

(1) Ateist Rejimde Emekli Vâiz…

Şu son, “Asrın 15 Temmuz 1. HAÇLI SEFERİ” ile o kadar apaçık ortaya çıkdı ki, İslâm DÎNÎ gibi mücerred vahye müstenid Allâh nizâmı, ona
28 Kasım 2016

Ankara Haleb’e, Ab İse Ankara’ya, Kurbağacasıyla “İkircikli Kazık” Peşinde!

Haleb, bir İslâm şehridir. Şu anda harâbe hâline getirildi; 300.000 insan, çoluk, çocuk, ihtiyar, hasta, kadın, fakir, garib ve bîçâre, sokaklarda perişan ve
16 Ekim 2016

Sünnîliği Şamaroğlanı Yapan, Bindiği Dalı Keser Ve Düşer!

11-14 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılan 9. Avrasya “İslâm (!) Şûrâsı’nda”  konuşan CB RTE, aynı meşhur nakârâtını tekrarladı; ve (sünnîlik)
5 Temmuz 2016

Akp Dib’inin Takvim Hesabları Gene Dib’e Vurdu!

Türkiye Beştepe Sarayı, sadece T.C. Başkanlığı içün değil, hesablarını ve ütopisini dünya müslümanlarının başkanlığı (!) yani “hılâfeti” içün seferber etse
19 Şubat 2016

Mes’ele Sûriye Değil, İslâm!

24 saat içinde Moskof kâfir ü zâlimi AZEZ denen küçücük Sûriye kasabasına havadan tam 200 sorti (hücum) yapma alçaklığında bulunuyor; ve 4 hastane
22 Ocak 2016

Hiçbir Kâtil Ölümü Öldüremez; Tâğût, Kârûn, Hâhâm Da Olsa!

Koçlardan biri ölünce, haberlerin bini bir para. Çünki zengin. Fukarâ ölse kimse duymaz! Ölen, Rahmi’nin, Rahmi Vehbi’nin, Vehbi yahudi
19 Ocak 2016

Terör, Allâh’sızlığın Netîcesi!

Laikliği “nükleer güç” telâkkî edecek kadar Milletin kadîm kökünden ayrılmış AKP iktidârı, ne kadar “hendek ve terör bilmem nesi” diyerek
11 Ocak 2016

Dînin Altını Oyan Köstebekler!

Âdem Aleyhisselâm zamanından beri İslâmiyyet’in altını oyan, O’nu, olduğundan başka türlü göstermek içün tahrîf, tağyîr, tebdîl ve tahrîb eden şeytân
5 Ocak 2016

Mes’ele , Şii-Vehhâbî Bâtıllarının Biribirini Yemesinin Çok Ötesinde…

Osmanlı’dan sonra İslâm Coğrafyası’ndaki bölgelere öyle bir “Batı kafası burgulanmışdır ki”, Ankara başda olmak üzere bu burgulu kafalar şu
31 Aralık 2015

“Her Taşın Altında İngiliz Parmağı!”

M.Mutlu 27 Aralık’da yazdı okuyalım: Dün sabah saatlerinde Diyarbakır’ın Sur ilçesinde operasyonların sürdüğü bölgeye
15 Kasım 2015

G-20 Fir’avnizma Zırvası Zirvesinin İctimâ’ı…

Avrupa Birliği dışında 19 tâğûtî devletin Antalya’daki şeytânî “ictimâı”, ASLINDA dembokrasi dîninde görünenlerin (!) bir hasbihâl ve felekden birkaç
23 Ekim 2015

-5- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Öyle anlaşılıyor ki, “dembokratik idâre” denilen beşer akıl ifrâzâtı ile ortaya çıkan vahiy dışı sistemlerde, kütüb-i şer’iyyemizde geçen “îmân-ı
10 Ekim 2015

-4- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Ve kendisine “Üstad” dedirtmekden son derece gevşeyip iliklerine kadar cezbeye batan  “fesli zâtın” püsküllü bir “fetvâsı” ki, iblisin önüne koysanız
23 Eylül 2015

-3- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Büyük Müfessir Merhûm Muhammed Hamdi Efendi Hazretlerinin Tefsirinden, adı geçen son derece hikmetli ve HAKKIN tâ kendisi olan beliğ  satırları,
16 Eylül 2015

-2- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Biz bu yazımıza da, Müfessir Merhûm Muhammed Hamdi Elmalılı Hazretlerinin hendesî kânun bedâhatinde ortada olan satırları ile başlar; ve buna
13 Eylül 2015

-1- Allâh’dan Başka Rabblara Tapmak…

Evvelâ Büyük Müfessir Merhûm Muhammed Hamdi Elmalılı Hazretleri ne buyurmuş, onu görelim: “...herhangi birini RABB ittihaz
7 Eylül 2015

Asıl Terör Yani Tuğyân Görülmezse…

“Artık herşey eskisi gibi olmıyacak” lâf u güzâfı, sıkışılınca kuvvetli ve kararlı görüme palavrası içün kullanılan harc-ı âlem dembokrasi piyasası formülü!
28 Ağustos 2015

Bu, Siyâset Mi Şeytânet Mi?

Anadolu’muza 1912 Balkan Harbinden, hele Birinci Harb-i Umûmî’den ve sonra da 1918’den i’tibaren göz diken (Haçlı Batıl Batı) ve Yehud şürekâsı, en
19 Ağustos 2015

Dindeki İç Tehdîde Kıyasla, Dışdakinin Adı Bile Olmaz!

Anadolu’muzu işgâl eden ve iliklerine kadar sömüren politika, Cennetmekân Abdülhamîd Han Hazretleri siyâseti hâriç, Tanzimât belâsından günümüze
14 Ağustos 2015

Desâis-i Şeytâniyye Mihrâkları= Dembokrasya Parti Pırtıları

İki dembokrasi fırkası yani bölücü (partisi), 35 saat el ense çekmişler; biribirlerinin sırtını bir türlü yere getirememişler yani biri diğerine (külâh)
8 Ağustos 2015

Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm Kalkdı Mı, Kur’ân Mı Kalır Bre Kâfir!

“Kulatapış” dîni diye İslâmiyyet’e paralel bir din (religion) îcad ederek böyle bir uydurma religionun reklâmı peşine düşen azılı İslâm düşmanları, her
6 Ağustos 2015

Rasûl Ve Hadîs Mefhumları Olmıyan Bir Religion Uydurma Peşindeki Yaban Eşşekleri!

Allâh Azze ve Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm’dan Ashâb-ı Güzîn’e, onlardan Tâbiîn, Tebe-i Tâbîn ve etbâı ile günümüze kadar gelen Mutlak DÎN, başda
5 Ağustos 2015

Saray, Sünnîliği Tokatlarsa, Maltaylı Da Kurşun Sıkar, İblislerine Obüsleri Ateşletdirir!

Dün akşam bir tv kanalizasyonunda geç saatlere kadar süren 4 kişilik İslâm'ı tahrif “terör çetesini” tanıtmak üzere tuşlara basmayı düşünürken, gayr-i
1 Ağustos 2015

Cb “İslam İslam İslam!” Diyor Ammâ!

RTE, Çin’den sonra Endonezya’ya da uğradı ve oradaki konuşması 1.8.20015 tarihli “İnternet Haberde” şöyle:
25 Temmuz 2015

İblisleşen Dünyada Müslüman Kalmak…

Dünyanın, topyekûn devlet ve hükûmetleri ile Allâh Azze ve Celle’yi karşısına aldığı; ve Kâinât Devlet ve hükûmetinin MUTLAK sahib ve mâliki
24 Temmuz 2015

Allâh Azze, Zâlime Bir Başka Zâlimi Musallat Eder…

İngiliz’in “Ortadoğu” adını taktığı “İslâm Coğrafyası”, bir asır sonra gene kan gölüne çevrildi; ve maatteessüf bu coğrafyadaki (Bâtıl Batı)nın narkozladığı
10 Temmuz 2015

Chp, Dinsiz Parti Değilmiş!

MHP’li Halacoğlu’nun bir cümlesi bütün ateizma mürîdân ve tirîdânının tepesini atdırdı... Allâh Azze’nin
8 Temmuz 2015

Hükûmet Sünnîliğe Yan Bakar Ve Meflûc Olursa…

4.Temmuz akşamı Tv 24’de Filozofik atıcı Yusuf Kaplan’ın da aralarında bulunduğu 3 kişi, anlamadıkları İslâmiyyet’i öyle bir düzeltmiye ve payandalıyarak
2 Temmuz 2015

Hâşâ Min Huzûr, Lûtilik Şenîası, Eşcinsellik Oldu Ve Eşbaşkan Gibi Şirinliğe Büründü!

Tele-Fitne-vizyonlarında bilhassa cumhuriyet madamlarının “ilgi odağı” ve “fetvâ emîni” de olan PURROF.Dr.Nihat Hatipoğlu nâm şovmenimiz,
29 Haziran 2015

“Egodan Kurtulmak” Ve “Ben Değil Biz” Demek!

Mevcûd sistem, vahiyle alâkasını son noktasına kadar kesmiş, mücerred (nefs) hevâ, heves ve beşerî hâkimiyyetini her müessisesinin temeli yapmışdır.
22 Haziran 2015

Kamalak’dan Sülünâme!

LAİK Politika, hele dembokrasi cıvıtmasıyla da halt edildi (karıştırıldı) mı, son derece müteaffin, kerîh ve iğrendirici oluyor!. 1969’da bu
14 Haziran 2015

Günahlarını Görüb Nefs Murâkabesiyle Tevbe Etmiyen Siyâset, Batmıya Mahkûmdur!

Beşer aklı ve irâdesi, YARADAN’ın irâde ve kudreti karşısında ne kadar sonsuzda bir mükemmeliyet (!) taşırsa, beşerî ideoloji, doktrin, düstur ve
12 Haziran 2015

“Egodan Kurtulmak” Ve “Ben Değil Biz” Demek!

Mevcûd sistem, vahiyle alâkasını son noktasına kadar kesmiş, mücerred (nefs) hevâ, heves ve hâkimiyyetini her müessisesinin temeli yapmışdır. Lâin
11 Haziran 2015

Sistemin Sistemsizliği Ve Kaos Fıtratı!

Bizim, 15 asırlık değişmesi muhal kendi öz îmân çizgimize sadâkat adına, “mevcud tâğûtî sisteme” yama olma gibi bir aşağılaşmamızın mümteni’ bulunduğu,
9 Haziran 2015

Akp Dembokrasisi İflâs Etdi!

AKP bu 7 Haziran “târîhî seçim” palavrasının altında kaldı; ta’bîr-i diğerle eşşekden düşmüşe döndü!. “Kafesde keklik!” gördüğü (dembokrasya oyları),
3 Şubat 2015

Tenâkuzlar Çukuru Mu, Fikir Fâhişeliği Mi?

Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Bey, İslâm düşmanı, dönek, kalleş, şahsiyetsiz, eyyâmcı, menfaatı içün herşeyini vermiye âmâde iki ayaklı kalem ve kelâm
30 Haziran 2014

(8) “Kutlu Doğum Ve Paralel Din” Ve Mezhebsizlik Denen “Dinsizliğin Köprüsü!”

Kur’an-ı Hakîm’e Allâh ve Rasûlü’nün istediği gibi îmân esasdır; ins ü cinnin kendi ta’yîn etdiği ölçüler içinde Kitâb’a îmân, (îmân) olamaz; ve bu, O
27 Haziran 2014

(7) “Kutlu Doğum Ve Paralel Din” Ve Mezhebsizlik Denen “Dinsizliğin Köprüsü!”

Muhammed Hamdi Efendi Merhûm’un “İnâsa taabbüd” dediği şirk ve şehvete tapma alçaklığı ve hımarlığı içine giren “bilmem ne hoca” dedikleri
26 Mayıs 2014

Merhûm Üstâd Ve Dilipak’ın Düşmanları!

Merhûm Üsdâd Necib Fâzıl olamaz mı?. Bu adamın dilindeki uydurma ile “geleneksel din anlayışı” denilen ve beğenilmiyen “15 asırlık Allâh Dîni”
21 Mayıs 2014

(6) “Kutlu Doğum Ve Paralel Din” Ve Mezhebsizlik Denen “Dinsizliğin Köprüsü!”

“Paralel Din” gürûhunun Çelebileri cenâhı, “Mehdiyyet ve Mesihiyyet” gibi mes’elelerde Kitâb’la, Kitîb ile değilse, (ma’nen mütevâtir) veya sahih
20 Mayıs 2014

Ba’de Harâbi’s-Soma Eşşeyh Dilipak!

Yâhu “İmam-Hatibli” olanlara bu memleketde ne öğretirler bilemiyoruz!. Osmanlıcayı çözecek kadar Arabça bilseler, inanın öpüp başımıza koyacağız.
10 Mayıs 2014

(5) “Kutlu Doğum Ve Paralel Din” Ve Mezhebsizlik Denen “Dinsizliğin Köprüsü!”

Günümüzdeki Teymiye-Vehhâbiye-Selefiye ve Lâ mezhebiye çizgisinin, 15 asırdır gelen Aziz Dînimize hangi gözle bakdığını (prototipleri) üzerinden ve
3 Mayıs 2014

(4) “Kutlu Doğum Ve Paralel Din” Ve Mezhebsizlik Denen “Dinsizliğin Köprüsü!”

Bir tarafdan İslâmiyyet’in başına ekleme yapınca “dinin o ekleme” hesâbına aradan çekildiği “ictihadında” bulunan; “selefî, şiî, sünnî ve sufî İslâm”
2 Mayıs 2014

(3) “Kutlu Doğum Ve Paralel Din” Ve Mezhebsizlik Denen “Dinsizliğin Köprüsü!”

Dilipak nâm adamın şu aşağıdaki satırları ile ne demek istediğine bir evvelki makâlemizde cevab vermişdik. Kıyâs-ı Fukaha, sonra icmâ’-ı ümmetin nasıl
23 Nisan 2014

(2) “Kutlu Doğum Ve Paralel Din” Ve Mezhebsizlik Denen “Dinsizliğin Köprüsü!”

Büyük allâme ve geçdiğimiz asırda İslâm Âleminin Akâidde İmam olarak kabûl etdiği Şanlı Mücâhid Şeyhülislâm Merhûm Mustafa Sabri Efendi
19 Nisan 2014

(1) “Kutlu Doğum Ve Paralel Din” Ve Mezhebsizlik Denen “Dinsizliğin Köprüsü!”

15 Nisan 2014 Salı  GÜNÜ, Dilipok, gene tenâkuzlar ve kendi dîni ile alâkalı fetvâlar döşendi; ve o bilinen akıl derecesiyle, dinde bir dâhî hatta müctehid
17 Mart 2014

Kâinât İmamı, Bütün Dinlerin De Baş Patronu Mu?

“Uzun Adam”ın “Pensilvanya’daki zât” dediği ve târihdeki “haşhâşîlerin Hasan Sabbah’ına” benzetdiği Locafendi, “Allâh ile konuşmakdan,
7 Mart 2014

Cebrâil Aleyhisselâm’ı Desteklememek, Onu Sevmemek Ve Ona Düşman Olmak!

Artık Cebrâil Aleyhisselâm da dembokratik şirkin elinde örselenib duruyor, politik malzeme olarak kullanılıyor; insanları kandırmak ve gözboyamak
23 Şubat 2014

“Tevrât, İncil Ve Ehl-i Kitâb’ın Beklediği En Büyük Beşâret (Müjde), Son Nebî, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm Efendimiz Hazretleri İdi…”

Büyük Müfessirimiz Merhûm Muhammed Hamdi Efendi Hazretleri, Muhalled Eserinde (2/1252) şöyle buyururlar: “VE BİLHASSA
5 Şubat 2014

(2) Okyanus Ötesi, Neden Kâfirlere Toz Kondurmaz; Ve Âyeti Görmezden Gelir?

(9.11.2013) tarihli vidyo ile sâbit konuşmasında, Pensilvanya mahrecli konuşmada şöyle geçdiğini yazmışdık: “.....Meselâ demiyor,
31 Ocak 2014

(1) Okyanus Ötesi, Neden Kâfirlere Toz Kondurmaz; Ve Âyeti Görmezden Gelir?

Bu kadar kâfir avukatlığı ve muhâfızlığı da denilebilecek bir hâle, Âdem Aleyhisselâm’dan beri hangi müslüman cür’et etmişdir, buna şâhid olunamaz!.
22 Ocak 2014

“Paralel Koalisyonun” Ana Hedefi!

17 Aralıkdan beri Anadolu’da meydana getirilmek istenen herc ü merc, fevkal’âde aşşağılık ve kahpece usûllerle yürütülüyor; ve iğrendirici mikyasda da
17 Ocak 2014

Dinlerarası Diyalog Fitnesi, İslâmiyet’i Bitirme Projesidir!

“Dinlerarası Diyalog” projesi, T.C.’deki diyalogçu mukallidlerin bunu Müslümanlığa isnâd etme iftirâ ve sapıklığına rağmen, bu fitnenin mûcidi, hiç
22 Aralık 2013

Allâh’ın Dînini Yazboz Tahtasına Çevirmenin Bedeli! Veya Bedduânın Türkçesi…

F tipi cemaatle T tipi hökûmet arasındaki dalaşma, evc-i bâlâsına vâsıl olmuş bulunduğu halde bütün şiddet ve hiddetiyle devâm ediyor!. Artık gizlilik ve
23 Kasım 2013

(5) Pensilvanya’daki Hocfendi’nin Dershâneleri (Ters-Hâne) Olunca;Başvekîl De Fir’avn Oldu!

Karahasanoğlu ne yazmışdı: “Hocaefendi, 28 Şubat’ın komutanlarına, Kur’an öğretmeyi yasaklayan kararlarına bile, “bir sevap”
20 Kasım 2013

(4) Pensilvanya’daki Hocfendi’nin Dershâneleri Tershâne Olunca, Başvekîl De Fir’avn Oldu!

Karahasanoğlu, yıllardır çok sevdikleri Hocfendileri içün şunları da yazmışdı dedik: “Ben Hocaefendi’yi, şu hoşgörüsü ile tanıdım..
18 Kasım 2013

(3) Pensilvanya’daki Hocfendi’nin Dershâneleri Tershâne Olunca, Başvekîl De Fir’avn Oldu!

Emekli Vâiz Efendi, Çevik Bir’e Alâettin Kaya ile gönderdiği mektûbunda şöyle yazıyormuş: “Tamamen Türk eğitim sistemine
18 Kasım 2013

(2) Pensilvanya’daki Hocfendi’nin Dershâneleri Tershâne Olunca, Başvekîl De Fir’avn Oldu!

Evvelki gün, Hocafendi içün, Karahasaoğlu evladımız telleri şöyle düzüyor dedik: “Hocaefendi’ye yakın durup da, “Hocaefendi’nin
16 Kasım 2013

(1) Pensilvanya’daki Hocfendi’nin Dershâneleri Tershâne Olunca, Başvekîl De Fir’avn Oldu!

16 Kasım günki A. Karahasanoğlu’nun makâlesinden bazı noktalara temâs edelim dedik!. Adı geçen, hocfendi ile hükûmetin arası böylesine açılınca, cemaat