Zıyâiyye BEKÇİSİ

RUZNÂME

BÜTÜN MAKÂLELERİ

8 Aralık 2017

Kudüs’ün Sâhibliğini Bırakırsan, Eşkıyâ Sâhiblenmeye Bakar!

KUDÜS’ÜN SÂHİBLİĞİNİ BIRAKIRSAN, EŞKIYÂ SÂHİBLENMİYE BAKAR! Zıyâiyye BEKÇİSİ   İslâm Âlemi Hılâfetin lâğv edilmesinden sonra başsız kalmış ve bu coğrafyaya yahudi-haçlı eşkıyâlar ve onların işbirlikçileri çökerek, […]
28 Ekim 2017

Millete, “Ancak Cumhûriyet İçün Var Olacaksın!” Diyen Betonik Kafalar…

Bu millete öyle bir “cumhûriyet ikrâhı  (zorlaması) dayatdılar” ki, bunun benzerini Stalin ve Mao komünizmasında bile göremezsiniz!. 1923’den bu
28 Ekim 2017

Bayram, Seyrân Ve İdeoloji!

Sözüm ona “millî bayram” maskesi altında ma’lûm beyaz Türklerin “ateist ideolojilerini” dayatmıya kalkması, halkları bölen ve parçalıyan su
5 Ekim 2017

“Mezheb Boğuşması” Diyerek İslâm’ı İmhâ!

Öyle bir telâkkî cüzzamlısı dünyâdayız ki, buna “mefhumlar anarşisi” demek bile çok zaîf kalır. İlmin cehâletle, îmânın küfürle, amelin fısk u fücûrla,
1 Ekim 2017

Clay Öldü, Sırma Saçlı, Badem Gözlü Ve Dîni De İslâm Oldu!

1908 hâinler darbecisi İttihadçı maşaların Cennetmekân Abdülhamîd Hân’ı hal’ etmeleriyle başlıyan Anadolu târîhi, ivmesi gitdikçe artan bir Allâh’sızlık